ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK KLUBTAGOK RÉSZÉRE

 

(ÁRF-KB)

 

 

 

1. Az EVENTREND Club Program

2. Regisztráció, a Klubkártya kibocsátása, applikáció letöltése

3. A Klubkártya pótlása

4. A Klubkártya megújítása és újraérvényesítése

5. A Klubkártya letiltása

6. A Klubkártya elfogadás felfüggesztése

7. A Klubkártya és a pontfolyószámla (illetve a Programban való részvétel)

8. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése

9. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

10. A Klubtagok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

11. Felelősség, szavatosság

12. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

13. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

14. A Program módosítása és befejezése

15. Díjak

16. Egyéb rendelkezések

 

1. Az EVENTREND Club Program

Az EVENTERND Club Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan csoportos vendégélmény program, amelyben a Programhoz csatlakozó vásárlók, vendégek (azaz a Programban részt vevő egységek fogyasztói: Klubtagok) a Programban résztvevő vendéglátóegységek, kereskedők, szolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek) által kibocsátott törzsvásárlói klubpontok révén nyilvánosan meghirdetett és minden Klubtag által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. Az EVENTREND PROJECT Kft. (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I.em.1.; cégjegyzékszám: 01-09-713489; adószám: 12989812-2-42; képviseli: Nagy Gábor, ügyvezető igazgató) mint EVENTREND (a továbbiakban: EVENTREND)  lehetővé teszi a vásárlók (ügyfelek; vendégek) számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és EVENTREND Klubtaggá váljanak (a továbbiakban: Klubtag) A klubtagságot plasztik kártya vagy mobil applikáció segítségével tudják igénybe venni. A Klubtagok egyrészt EVENTREND Hűségpontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjthetnek az EVENTREND Partnereknél történő áruvásárláskor, fogyasztáskor, illetve szolgáltatás igénybevételkor, másrészt a pontok kuponokra váltását követően, a Partnereknél árukhoz és szolgáltatásokhoz ár- vagy egyéb kedvezménnyel juthatnak hozzá.

 

2. Regisztráció, Klubkártya kibocsátása, applikáció letöltése

2.1. A vásárlók (ügyfelek; vendégek) a Programba való felvételüket az EVENTREND Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban: Regisztrációs Adatlap) kitöltésével, aláírásával a Partnereknél, vagy a Program weboldalán (www.eventrendclub.hu), elektronikus úton kérhetik, vagy letölthetik a megfelelő helyről az Eventrend Club mobil applikációt, mely szintén Regisztrációhoz kötött. A Regisztrációs Adatlapokat a Partnereknél lehet igényelni; annak aláírása kifejezi azt is, hogy a Regisztrációs Adatlapon szereplő adatkezelési hozzájárulást az igénylő önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában megadta. A Klubkártya a Regisztrációs Adatlap aláírásával egy időben átvehető, vagy postán kerül kiküldésre. A weboldalon igényelt kártya, és a mobil applikációban történő regisztráció esetén szintén elfogadásra kell, hogy kerüljön az adatkezelési nyilatkozat. A mobil applikáció androidos és iOS készülékekre tölthető le, a megfelelő adatbázisból.

 

2.2. Az EVENTREND jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben:

• a Regisztrációs Adatlapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy

• a Regisztrációs Adatlapot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén a Regisztrációs Adatlapot a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá,vagy

• a Programban való részvételét az EVENTREND szerződésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali felmondással már korábban megszűntette, vagy

• a kártyaigénylés a jelen Részvételi Feltételek valamely egyéb rendelkezésébe ütközik, vagy nem felel meg a Regisztrációs Adatlapon feltüntetett kitöltési útmutatónak.

 

2.3. A szerződéses jogviszony (azaz a Vendégnek a Programba való belépése) a Klubkártya átvételekor, vagy az applikáció letöltésekor jön létre; azzal, hogy az EVENTREND a Regisztrációtól kezdődően jogosult a Regisztrációs adatainak a jelen Általános Részvételi Feltételek szerinti kezelésére a Regisztráció által a kártyaigényléskor megadott hozzájárulás alapján, feltéve, hogy a Regisztrációt az EVENTREND nem utasítja el a jelen Általános Részvételi Feltételekben rögzítettek szerint.

 

2.4. Ha a Regisztráló nem adja meg a Regisztrációs Adatlap kitöltésének dátumát, akkor a Regisztrációs Adatlapnak az EVENTREND rendszerében való rögzítésének dátuma számít az igénylés dátumának.

 

2.5. Az EVENTREND nem ellenőrzi, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt az EVENTREND mindennemű felelősségét kizárja, vele szemben a fentiekkel összefüggésben igényt érvényesíteni nem lehet. A Klubtag ugyanakkor köteles a Regisztráció során a valós és aktuális adatait megadni; az EVENTREND jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött Regisztrációt elutasítani.

 

2.6. A Programban EVENTREND Klubtagsággal (a továbbiakban: Klubtagsággal), lehet részt venni. A Klubtagság plasztik kártyával vagy mobil applikációval érvényes. A Klubkártya nem névre szóló, az a jelen ÁRF 2.2. pontjában nevezett kizáró okok hatálya alá nem tartozó személyre szabadon átruházható, azaz a Klubkártya az érvényességi ideje alatt annak birtokosa számára szabadon felhasználható.

Az Eventrend Club mobil applikáció virtuális kártyaként működik, és a telefon birtokosa tekinthető klubtagnak, de jogi oldalról ezt a kérdést az Eventrend nem vizsgálja.

 

2.7. A Klubkártyák arculata többféle lehet, de ez a tény nem befolyásolja a Klubkártyák jelen Általános Részvételi Feltételekben meghatározott funkcióinak gyakorlását. A kártyák arculatán az EVENTREND Club logo jelenik meg.

 

 

3. A Klubkártya pótlása

3.1. A Klubtag kérésére az EVENTREND új Klubkártyát bocsát ki az alábbi esetekben: az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor. Az új Klubkártya kibocsátásának előfeltétele, hogy a Kártyabirtokos a pótkártya igénylést, illetve annak okát az EVENTREND Ügyfélszolgálattal a jelen Általános Részvételi Feltételek 12.1. pontjában foglaltak szerint közölje. A kártya díjmentes cseréjét az EVENTREND is kezdeményezheti.

 

3.2. Az EVENTREND az új Klubkártyát legkésőbb az igény bejelentését követő 15 munkanapon belül legyártja és a Kártyabirtokos részére elpostázza. Az EVENTREND-nek nem felróható a Klubkártya megküldésével kapcsolatos esetleges késedelem – így különösen a postai kézbesítési szolgáltatás késedelme vagy meghiúsulása – emiatt az EVENTREND mindennemű felelősségét kizárja, vele szemben a fentiek miatt igényt érvényesíteni nem lehet.

 

Az új Klubkártya kézhezvétele napjáig terjedő időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges.

 

 

3.3. Ha a pótkártya-kibocsátásra a Klubkártya meghibásodása, megsérülése miatt kerül sor, a régi kártyát vissza kell küldeni az EVENTREND részére vagy megsemmisíteni a Kártyabirtokos által.

A mobil applikáció használata esetén, amennyiben az applikáció használata meghiúsul, a mobil elvesztése, meghibásodása, vagy cseréje következtében, a Klubtag a regisztrációkor megadott adataival bejelentkezve továbbra is használni tudja klubtagságát.

 

3.4. Telefonos, e-mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket az EVENTREND kizárólag a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (ellenőrző email küldése) fogad el.

 

4. A Klubkártya megújítása és újraérvényesítése

4.1. A Klubkártya határozatlan ideig, de legkésőbb a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig (pl. letiltás, Program megszűnése, szerződés felmondása) érvényesek.

 

4.2. A régi kártya zárolása és a megújított Klubkártya kézhezvételi napja közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges.

5. A kártya letiltása

 

5.1. Az elveszett, ellopott, megsemmisült Klubkártyákat az EVENTREND a Kártyabirtokos telefonon történt bejelentésének, vagy írásos értesítésének kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától letiltja (a továbbiakban: Letiltási Időpont), amennyiben a telefonos bejelentés legkésőbb 16.30 óráig (a továbbiakban: Napi Utolsó Bejelentési Időpont) megtörtént, vagy az írásbeli értesítés a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig az EVENTREND-hez bizonyíthatóan beérkezett; és – amennyiben ez szükséges – a Kártyabirtokos új kártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi. Az adott naptári napon a Napi Utolsó Bejelentési Időpontot követően telefonon bejelentett, vagy bizonyíthatóan kézhez vett bejelentés alapján a kártya letiltása a bejelentést (kézhezvételt) követő második munkanap 10.00 órától lép érvénybe; ilyen esetekben ez utóbbi számít Letiltási Időpontnak. A Kártyabirtokos a kártyaletiltásra irányuló megbízását illetve pótkártya igényét telefonon vagy írásban a bejelentést követő 4 (négy) órán belül, azonban legkésőbb a Letiltási Időpontot megelőző banki nap este 18 óráig visszavonhatja.

 

5.2. A letiltott Klubkártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit az 5.1 pontban rögzített – az adott esetnek megfelelő – Letiltási Időpontig a Kártyabirtokos viseli. Az ezt követő időpontban keletkező visszaélésekért illetve károkért az EVENTREND-et terheli a felelősség.

Mobil applikáció esetén Eventrend nem jogosult vizsgálni a Klubtag kilétét. Ilyen esetben a beváltott pontokért, felhasznált kuponokért Eventrend nem tartozik felelősséggel.

 

 

6. Klubkártya elfogadás és felfüggesztés

6.1. Az EVENTREND jogosult bármely Klubkártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kártyát, illetve a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Klubkártyával vagy a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására az EVENTREND-nek 15 nap áll rendelkezésére. Akár az EVENTREND kezdeményez vizsgálatot a visszaélés kiderítésére (függetlenül attól, hogy az egy Partner megkeresése alapján történt, vagy saját hatáskörben), akár illetékes hatóság vagy bíróság keresi meg az EVENTREND-et a vizsgálat során az EVENTREND a tranzakciós és személyes adatokat a Partnerek, vagy az illetékes hatóság vagy bíróság felé továbbíthatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fenti határidő lejártakor az EVENTREND a Klubtagságot, illetve a pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja (zárolja), vagy zárolását feloldja.

 

6.2. A Klubtagsággal vagy a pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén az EVENTREND jogosult a Klubtagságot azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontfolyószámlát azonnali hatállyal zárolni.

 

7. A Klubtagság és a pontfolyószámla (illetve a Programban való részvétel)

7.1. A Klubtag az EVENTREND által vezetett egyedi pontfolyószámlára gyűjti a hűségpontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a Klubtag az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a Klubkártya a pontfolyószámlán lévő pontok erejéig pontbeváltásra, kuponvásárlásra, illetve pontgyűjtésre – az Általános Részvételi Feltételek rendelkezéseivel összhangban – felhasználható.

 

7.2. Amennyiben a Klubtagnak a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy az EVENTREND a Klubtagságot, illetve a pontfolyószámlát a felmondási idő utolsó napjával letiltja, illetve zárolja.

 

8. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése, a kuponok megvásárlása, beváltása

8.1. A Klubtagok a Program Partnereinél teljesített saját vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után  a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeknek kuponra váltását követően, a kuponokkal a Partnerek egységeiben ár- és/vagy egyéb kedvezményre jogosultak. Az EVENTREND a mindenkori Partnerek/Elfogadóhelyek listáját, valamint a Partnereknél aktuálisan igénybe vehető Klub és Kupon ajánlatokat a Partnerek egységeiben és/vagy a www.eventrendclub.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi. A mobil applikációban ezek az információk a: KLUBAJÁNLATOK, KUPONAJÁNLATOK, ESEMÉNYEK és ELFOGADÓHELYEK menüpontok alatt találhatók.

Klubkártya használata esetén a pontok kuponra váltását a program weboldalán kezdeményezheti a Klubtag. A megvásárolt kupon automatikusan rögzítésre kerül a központi adatbázisban, és bármely Partnernél felhasználható. Nem szükséges a kuponok kinyomtatása, elegendő a felhasználni kívánt Elfogadóhelyen a Klubkártya átadása.

 

8.2. A pontkibocsátás és kuponra beváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek és bármikor – azonban nem visszamenőleges hatállyal – a Partnerek által megváltoztathatók. Az egyes Partnereknél érvényes pontkibocsátási és kuponra beváltási feltételek – általában és jellemzően Program honlapján és/vagy az egységekben kifüggesztett hirdetmény útján – megtekinthetők.

 

8.3. A pontok rögtön az áruvásárlás, fogyasztás (szolgáltatás-igénybevétel) alkalmával a pontfolyószámlán jóváírásra, illetve kuponra történő beváltás esetén, a Klubtag ez irányú igénye esetén a pontfolyószámláról levonásra kerülnek. A pontok kuponra váltása a Program weboldalán, vagy az Eventrend Club mobil applikációban lehetséges. A pontok Partnereknél történő beváltására, ezzel történő fizetésre 2017. április 23. napjától nincs mód. Az eddig a napig összegyűjtött pontokat a továbbiakban kizárólag kuponokra lehetséges váltani. A Klubtagok a kuponok által jutnak különböző kedvezményekhez. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a Klubtag a helyszínen köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció nem nyer megfelelő elintézést a Partner által, úgy a Klubtag jogosult az EVENTREND központi ügyfélszolgálatán panaszt tenni. Az egységből, üzlethelyiségből való távozás után reklamációt nem lehet elfogadni. A Partnerek felszolgálói, pénztárosai a Klubtagság érvényesítésekor vélelmezik, hogy az átadó, felmutató fél a tényleges Klubtag; a személyazonosságot nem ellenőrzik.

 

8.4. A pénztárrendszer, a Kártyaolvasó terminál vagy a klub program központi rendszerének általános üzemzavara esetén pontok felírása (gyűjtése) és kuponok beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges.

 

8.5. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy –kuponbeváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, emiatt az EVENTREND-del szemben semminemű igény nem támasztható.

 

8.6. A pénztárgéppel összekötött terminálok esetében amennyiben a fizetési folyamat már lezárásra került, és eddig az időpontig a Klubtag nem jelezte Klubtagságát, úgy a helyszíni pontkibocsátás és/vagy kuponbeváltás műszakilag már nem lehetséges. Amennyiben a Klubtag későn, a fizetési művelet lezárását követően jelezte, hogy Klubtagságát használni kívánja, úgy a pontkibocsátás és/vagy kuponbeváltás véglegesen meghiúsult, korrekcióra nincs mód, mely miatt sem a Partnerrel, sem az EVENTREND-del szemben semminemű igény nem támasztható.

 

8.7. Amennyiben a pontkibocsátási vagy kuponbeváltási tranzakció a Klubtag érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy kuponbeváltásra nincs mód. A Klubtag érdekkörében felmerült oknak tekinthető, ha a kártyatest megsérült, ha a kártya le van tiltva, használata fel van függesztve, nincs aktiválva, vagy ha a Klubkártya, mobil telefon nincs a Kártyabirtokosnál, esetleg a mobil applikáció nem működik.

 

8.8. Azon Partnerek esetében, akiknél a vásárlások és szolgáltatás-igénybevételek ellenértékének kifizetése átutalással történik, a vásárlások, illetve szolgáltatás igénybevételek során végzett ponttranzakciók a vásárlás ellenértékének kiegyenlítését követő 3 (három) naptári napon belül kerülnek könyvelésre a Klubtag pontfolyószámláján. Az esetlegesen helytelenül megállapított pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a Klubtag az EVENTREND ügyfélszolgálatánál teheti meg. A még jóvá nem írt pontokra vonatkozó igény a jóváírási lehetőség megnyílásának napjától számított egy éven belül vagy a Program megszűnése napján évül el (amelyik előbb bekövetkezik).

 

8.9. Az EVENTREND a pontkibocsátási és kuponbeváltási tranzakciókat a Klubtagok pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a pontfolyószámlán lévő pontmennyiség az irányadó. A Kártyabirtokosok az aktuális pontfolyószámla egyenlegükről az EVENTREND Ügyfélszolgálatától tájékoztatást kérhetnek, valamint megtekinthetik azt a www.eventrendclub.hu oldalon. Mobil applikáció alkalmazása esetén az applikációban, a Profil menüpont alatt látható a pontegyenleg, és a megvásárolt kuponok.

 

8.10. A Klubtagsági regisztrációt követően a Program rendszere automatikus, visszaigazoló emailt küld a Klubtagnak, a Regisztráció során megadott email címre.  A továbbiakban a kártyaszáma és a megadott email cím alapján tudja a Klubtag az egyenlegét a weboldalon megtekinteni, és a pontjait kuponra váltani. A mobil applikáció során jelszó és email cím megadását követően tud a Klubtag regisztrálni, és a későbbiekben ezen adatok megadásával tud az applikációba ismételten belépni, tranzakciót kezdeményezni. Amennyiben a Klubtag elfelejtette jelszavát, automatikusan kérhet új jelszót, az email címe megadásával. Ezután a levélben kapott új jelszóval tud ismét belépni a programba.

 

8.11. Az EVENTREND nem vállalja a Klubkártyák vagy a pontok értékesítése, más javakra való elcserélése, azokról más javára történő lemondás, vagy azok elzálogosítása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését.

 

8.12. Nem megengedett egy adott vásárlás vagy szolgáltatás kapcsán több Klubtagság egyidejű használatával halmozott kedvezményt igénybe venni.

 

8.13. A pontok csak és kizárólag kuponra válthatók. Azokkal áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele nem lehetséges. A megszerzett kuponok a termékkel (szolgáltatással) kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében – válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni tilos. A kuponokról, és azok érvényességéről a Klub weboldalán, és a mobil applikációban tájékozódhat a Klubtag.

 

9. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

9.1. Az EVENTREND-nek jogában áll a már jóváírt hűségpontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat az EVENTREND Partnerek nem szabályosan nyújtották vagy azokat a Klubtag jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte.

 

9.2. Az EVENTREND jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a Klubtagtól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, amennyiben az adott pontok még nem kerültek felhasználásra. Az EVENTREND köteles utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen levont pontokat a Klubtag részére utólagosan jóváírni.

 

9.3. Az EVENTREND-nek a 9.1. és 9.2. pontokban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

 

9.4. Amennyiben a Klubtag a Klubtagságát legalább egy évig nem használja, illetve amennyiben a Klubtagság kapcsán az EVENTREND központi rendszerén tranzakció nem kerül regisztrálásra, úgy az egy év elteltével az EVENTREND jogosult a pontfolyószámlán lévő valamennyi fel nem használt pontot törölni. A pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésével kapcsolatban a Klubtagok az EVENTREND-del szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

 

10. A Klubtagok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

10.1. A Klubtagok által a Regisztrációs Adatlapon, weboldalon, applikációban (vagy egyéb elfogadott úton) megadott adatokat (a továbbiakban: törzsadatok), a Klubkártyával/applikációval végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók), valamint a pontműveletekkel összefüggő üzleti (kereskedelmi, szolgáltatásnyújtási) adatokat (a továbbiakban: üzleti tranzakciós adatok) – mint pl. a vásárolt termék, szolgáltatás megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára, értéke, a vásárlás időpontja, stb. az EVENTREND vagy megbízott üzleti partnere kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel.

 

10.2. Az EVENTREND által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás célja (i) az EVENTREND Club Program működtetése; (ii) a Klubtagok és a Partnerek, valamint a Klubtag és az EVENTREND, illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve (iii) információnyújtás a Klubtagok részére a Programról, valamint a Program, és az EVENTREND által közvetített üzleti lehetőségekről, valamint (iv) közreműködés a pontreklamációs ügyek rendezésében, továbbá (v) a EVENTREND-del érvényes szerződéssel rendelkező, direkt marketing tevékenységet folytató jogi személyekkel (a továbbiakban: DM-Partnerek) kötött direkt-marketing szerződések teljesítése (egyes törzsadatok továbbítása üzleti lehetőségekről szóló tájékoztatás céljából). Az EVENTREND Partnerek által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás további célja a Klubtagok vásárlási, fogyasztási (szolgáltatás-igénybevételi) szokásainak – a Klubtagok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő – kiértékelése, a Klubtagok hatékonyabb tájékoztatása az EVENTREND Partnerek által bevezetett új üzleti lehetőségekről, valamint a Klubtagok hűségének növelése az EVENTREND Partnerek iránt. A DM-Partnerek által végzett adatkezelés/feldolgozás kizárólag a saját, vagy a DM-Partnerek által ajánlott más üzleti lehetőségek közlését, az erről való tájékoztatást célozza; az ilyen DM-Partnerekkel kötött szerződés minden esetben tartalmazza azt, hogy a DM-Partner köteles a szerződés (vagy az abban foglalt célok) megszűnését követően a részére átadott törzsadatokat megsemmisíteni.

 

10.3. A Regisztrációs Adatlap kitöltésével és aláírásával, és  a Mobil Applikációban történő regisztrációval, (vagy a Klubtagság egyéb, az EVENTREND által elfogadott módon történő közlésével) a Klubtag önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira (törzsadataira), illetve a Klubkártyával/applikációban végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a EVENTREND és a Partnerek, valamint az EVENTREND-del érvényes szerződéssel rendelkező DM-Partnerek a 10.1-10.2. alpontban leírt adatkezelést és -feldolgozást végrehajtsák, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyenek igénybe. A Klubtag a Regisztrációs Adatlap aláírásával és a Mobil Applikációban történő regisztrációval, (vagy a kártyaigénylés egyéb, az EVENTREND által elfogadott módon történő közlésével) hozzájárul ahhoz is, hogy az EVENTREND a Regisztrációs Adatlapon, vagy a mobil applikációban megadott (vagy egyéb módon közölt) törzs-, marketing és ponttranzakciós adatait a mindenkori Partnerek, illetve a EVENTREND-del direkt-marketing tevékenység folytatására érvényes szerződéssel rendelkező DM-partnerek rendelkezésére bocsássa (adattovábbítást végezzen) annak érdekében, hogy azok üzleti ajánlataikkal közvetlenül megkereshessék, vagy – a Partnerek esetében – a Klubtagok által náluk végrehajtott vásárlások (szolgáltatás-igénybevételek) tapasztalatait kiértékelhessék, és ezen kiértékeléseket üzleti tevékenységük hatékonyságának javítására fordíthassák.

 

10.4. A Klubtag jogosult a 10.1-10.3. alpontokban meghatározott adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását az EVENTREND-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a Klubtag az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondását jelenti a Klubtag részéről, melyről a Klubtagot az EVENTREND írásban tájékoztatja.

 

10.5. A Klubtagok törzs- és ponttranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – az EVENTREND számítástechnikai alvállalkozója székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag az adatfeldolgozó, az EVENTREND, illetve a Partnerek kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. A Klubtagok üzleti tranzakciós adatait kizárólag az EVENTREND kezeli, ezen adatokhoz a többi Partnerek hozzáférése nincs. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a Programban részt nem vevő harmadik személyek – kivéve az EVENTREND-del direkt-marketing tevékenység folytatására érvényes szerződéssel rendelkező DM-partnerek – részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

 

10.6. Az EVENTREND a Klubtagok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A Klubtag adatait a Klubtag a Programban való részvétele, illetve magának a Programnak a megszűnése napjától számított 60 nap leteltével az EVENTREND törölni (töröltetni) köteles.

 

10.7. A Klubtag kérelmezheti az EVENTREND-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Klubtag kérelmére az EVENTREND tájékoztatást ad a Klubtagnak az EVENTREND Programban kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Klubtag személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az EVENTREND köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az EVENTREND rendelkezésére áll, a személyes adatot az EVENTREND helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) a Klubtag kéri; c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy hatóság elrendelte. Törlés helyett az EVENTREND zárolja a személyes adatot, ha a Klubtag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az EVENTREND megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Klubtag vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Klubtagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Klubtag jogos érdekét nem sérti.

Ha az EVENTREND a Klubtag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az EVENTREND tájékoztatja a Klubtagot a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Klubtag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az EVENTREND a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Kártyabirtokost írásban tájékoztatja. Ha az EVENTREND az érintett Klubtag tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Klubtag az EVENTREND-nek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az EVENTREND a fentiek szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett Klubtag a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban együtt: törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett Klubtag választása szerint – az érintett Klubtag lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

10.8. Az EVENTREND adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-70647/2013.

 

11. Felelősség, szavatosság

11.1. Az EVENTREND a Klubtagokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. Az EVENTREND a Klubkártyák esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében felel.

 

11.2. Sem az EVENTREND, sem a Partnerek nem felelnek a Klubkártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Klubkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok az EVENTREND vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

 

11.3. Az EVENTREND nem felel a Partnerek Klubtagokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Klubtagoknak közvetlenül a Partnerekkel kell rendezniük.

 

11.4. Az EVENTREND-nek a hűségpontok jogosultatlan beváltásával kapcsolatos felelőssége arra korlátozódik, hogy az EVENTREND-nek felróható okból kifolyólag beváltott pontokat az EVENTREND az érintett Klubtagnak ismételten jóváírja. Az EVENTREND kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Ptk. 314. § (2) bekezdésén – illetve, amennyiben a jogszabályhely megváltozna, az ennek helyébe lépő rendelkezésen – alapul és arra tekintettel érvényes, hogy a Program által kínált lehetőség díjmentes, és alapvetően – a vonatkozó szabályokra figyelemmel – a Klubtagok részére ténylegesen (de nem pénzben) realizálható vagyoni előnyt jelent.

 

11.5. Sem az EVENTREND, sem az EVENTREND Partnerek nem felelnek a Klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

 

11.6. Az EVENTREND az általa kibocsátott Klubkártyákra a kártyaszállító által vállalt mindenkori szavatossággal és szavatossági idővel megegyező mértékű és időtartamú szavatosságot vállal. Az EVENTREND a meghibásodott Klubkártyákat díjmentesen kicseréli.

 

12. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

12.1. Amennyiben a Klubtagnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, az EVENTREND ügyfélszolgálatát kell írásban vagy telefonon megkeresnie. Az ügyfélszolgálat telefonos megkeresés esetén csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a Klubtag utasításait, ha a hívó Klubtagot személyes adatai alapján sikeresen beazonosította. A Klubtag nevében harmadik személy kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. törvényes képviselő), vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el; amely feltételeket ezen eljáró harmadik személy köteles igazolni az EVENTREND felé. Mind az ügyfélszolgálatra bejövő hívásokról, mind pedig az ügyfélszolgálat által esetlegesen az ügyfelek irányába kezdeményezett hívásokról hangfelvétel készülhet.

 

12.2. Amennyiben a Klubtag reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak az EVENTREND rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a Klubtag nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag az EVENTREND-et érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és az EVENTREND az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

 

12.3. Amennyiben a reklamáció valamely Partner magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása), úgy a Klubtag rögtön az adott Partner üzlethelyiségében megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a Klubtag megelégedésére elintézést, úgy jogosult az EVENTREND ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.

 

12.4. EVENTREND Club Program Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@eventrendclub.hu email címen

További információkat a www.eventrendclub.hu weboldalon talál.

 

13. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

13.1. Az EVENTREND jogosult a Klubtagnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a Klubtagságát érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Klubtag neki felróható okból hamis adatokat közöl az EVENTREND-del, vagy a Klubtagsággal való visszaélést, vagy a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a Klubtag cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Klubtagok, Partnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának az EVENTREND írásos felszólítását követően sem vet véget. Ebben az esetben a Klubtag nem léphet fel az EVENTREND-del szemben semmilyen igénnyel.

 

13.2. A fenti esetekben az EVENTREND és Partnerei véglegesen mentesülnek a Klubtagnak a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

 

13.3. A Klubtagnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással, de azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás az EVENTREND ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon az EVENTREND intézkedik a Klubkártya letiltásáról – a fenti 5.1. pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint a Klubtag adatainak megfelelő törléséről. A Klubtag a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának az EVENTREND részére való elküldését követő 30 napon belül köteles Klubkártyáját az EVENTREND részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni. A felmondás hatályosulásáig be nem váltott pontok elvesznek, ezek beváltására a Klubtag a felmondás indokától függetlenül a továbbiakban igényt nem tarthat, és azok ellenértékét sem követelheti.

 

13.4. Az EVENTREND jogosult a Klubkártyát a Klubtag és az EVENTREND közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját – a 13.3. pont utolsó mondatában foglalt kivétellel – zárolni.

 

13.5. Az EVENTREND jogosult egy adott Klubkártya elfogadását, illetve a Klubkártyához tartozó Klubtag részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a Klubkártyával (pontfolyószámlával) kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a Kártyabirtokos (pontfolyószámla-birtokos) vétkes volt-e vagy sem. A kártyaelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot. Ebben az esetben egyik Klubtag sem léphet fel az EVENTREND-del szemben semmilyen igénnyel.

 

14. A program módosítása és befejezése

14.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében az EVENTREND illetve annak partneri köre a Klubtagok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, az EVENTREND jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Klubtagok megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés (i) a Partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján (ii) történő figyelemfelhívás mellett a módosítás részletes szabályainak az EVENTREND honlapján történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni. A Program módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (13.3. pont) már a módosított Program-szabályok az irányadók. A módosítás miatt kilépő Klubtagok az EVENTREND-del szemben – a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

 

14.2. Az EVENTREND jogosult a Programot a Klubtagok 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés az (i) EVENTREND honlapján, és/vagy (ii) a Partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján történő figyelemfelhívás mellett történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, azokat a továbbiakban beváltani nem lehet, az Üzemeltető felé pedig az ilyen pontokkal kapcsolatban semmiféle megtérítési, és egyéb igény nem támasztható.

 

15. Díjak

15.1. A Klubtag belépése és részvétele a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a Partnerekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.

 

15.2.Az EVENTREND egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét a 14.1. pontban szabályozott módon kell közzétenni.

 

15.3. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó Klubtagok a Hirdetmény megjelenése és az új díjszabás hatályba lépése közti időtartam alatt pontjaikat beválthatják és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő Klubtagok az EVENTREND-del szemben –a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

 

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a Klubtagokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként az EVENTREND-et jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a Klubtagokra.

 

16.2. A Klubtagok tájékoztatása a Program egyéb, a Klubtagokat érintő kérdéseiről az Elfogadóhelyek üzlethelyiségeiben és / vagy honlapján, továbbá az EVENTREND honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.

 

16.3. A Klubtag a Klubkártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles az EVENTREND-nek postai úton beszolgáltatni, vagy az EVENTREND ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.

 

16.4. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

 

16.5. Az EVENTREND a Klubkártyát, valamint a Klubtagnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó (változás-bejelentésig a Regisztrációs Adatlapon vagy más, a EVENTREND által elfogadott módon megadott) email címre küldi. Email címváltozás vagy a Regisztrációs Adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Klubtag köteles az EVENTREND-et haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért az EVENTREND-et felelősség nem terheli.

 

16.6. A Klubtagok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

 

EVENTREND PROJECT Kft. Ügyfélszolgálat

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I.em. 1.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@eventrendclub.hu

 

16.7. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

 

16.8. AZ EVENTREND CLUB Program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az EVENTREND PROJECT Kft.(székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. cégjegyzékszám: 01-09-713489; adószám: 12989812-2-42) a hűségprogram működtetése céljából a kártyabirtokosok törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel. A klubtagként történő regisztrációval (adatlapon, weboldalon vagy applikáción keresztül) egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adataimat, valamint a klubban végrehajtott tranzakciók adatait az EVENTREND PROJECT Kft. és annak – az érintettek által a www.eventrendclub.hu honlap főoldaláról, illetve az EVENTREND PROJECT Kft. ügyfélszolgálatán (ugyfelszolgalat@eventrendclub.hu) keresztül megismerhető – mindenkori üzleti partnerei saját üzleti tevékenységük, valamint a célirányosabb tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel, és közvetlenül üzleti ajánlattal keressenek meg. Tudomásul veszem, hogy a Regisztrációs Adatlap a www.eventrendclub.hu honlapon egyedi letöltésre alkalmas módon elérhető EVENTREND CLUB PROGRAM Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB ) c. dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. A személyes adataim kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos előírásokat az ÁRF-KB tartalmazza, amelynek rendelkezéseit megismertem, megértettem és elfogadtam. Tisztában vagyok azzal, hogy személyes adataim kezeléséről a EVENTREND PROJECT Kft.-től mindenkor tájékoztatást kérhetek, az adatkezelés ellen tiltakozhatok, továbbá kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve törlését.
EVENTREND PROJECT Kft. adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70647/2013